Phòng

THÔNG BÁO XÂY DỰNG;
Từ giữa tháng 12 năm 2016, việc xây dựng sẽ bắt đầu ở bờ biển của tòa nhà. (Xây dựng công ty láng giềng) Quan điểm từ biển sẽ đặc biệt bị hư hỏng.
Chúng tôi xin lỗi sự bất tiện này và xin chân thành yêu cầu sự hiểu biết và kiên nhẫn của bạn.